preloader

Statut przedszkola

 • Home
 • Statut przedszkola
STATUT PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. BŁ. FRANCISZKI SIEDLISKIEJ PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU, PROWINCJA KRAKOWSKA UL. DĄBROWSKIEGO 19 CZĘSTOCHOWA

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§ 1

 

 1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek
  bł. Franciszki Siedliskiej
  , w dalszej części statutu zwane „przedszkolem”.
  Na pieczęciach i tablicy urzędowej może być używana nazwa skrócona w brzmieniu:
  Przedszkole Sióstr Nazaretanek
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 19,
  w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
 1. Przedszkole posiada status przedszkola katolickiego na podstawie decyzji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z dnia 14.04.2009r.
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny
  z Nazaretu, Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie posiadające osobowość prawną.
 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
 1. Przedszkole używa pieczęci:


Przedszkole Publiczne
Sióstr Nazaretanek
im. bł. Franciszki Siedliskiej
42 – 200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 19

NIP  573-10-37-859,  tel. 34 374 06 28

 1. Przedszkole posiada logo – znak graficzny, sztandar oraz hymn.
 2. Przedszkole jest katolicką placówką publiczną, która:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • realizuje swoje zadania w oparciu o zasady wiary katolickiej.
 1. Przedszkole działa na podstawie:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) i przepisów wykonawczych do tej Ustawy,
  • Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
   w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1966)
  • Wpisu placówki do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA

§ 2

 

 1. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej koncepcji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki. Każdemu dziecku, niezależnie od przekonań rodziców (prawnych opiekunów – zwanych dalej „rodzicami”), zapewnia się poszanowanie jego godności
  i respektowanie tożsamości.
 1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach
  ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
 • prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,
 • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
 • udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi
  na rzecz rodziny i dzieci,
 • wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.
 1. Do zadań przedszkola należy:
  • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
   do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
   do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
   w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych
   do etapu rozwoju dziecka,
  • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
   o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
   do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego,
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
  ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym,
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
  ze względu na inne niż wymienione w pkt 1) rodzaje niepełnosprawności oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
  ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 1. Ważnym celem przedszkola jest stworzenie wspólnoty wychowawczej, której zadaniem jest podejmowanie wszelkich działań, mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenie klimatu rodzinnego.
 1. Przyjmując dziecko do przedszkola, przyjmujemy całą jego rodzinę, ukazując jako wzór
  do naśladowania życie Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Współpracujemy z rodzicami dzieci w szczególności w zakresie wychowania, opieki i nauczania dzieci – w celu wspierania wychowawczej roli rodziny. Poza bieżącą indywidualną współpracą, formy
  i sposoby organizacyjne ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

§ 3

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega
  na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego
  i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 1. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
  w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania i emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
  oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 • dziecka,
 • rodziców dziecka,
 • dyrektora przedszkola,
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia
  z dziećmi,
 • pielęgniarki lub higienistki przedszkolnej,
 • poradni,
 • asystenta edukacji romskiej,
 • pomocy nauczyciela,
 • asystenta nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem
  oraz w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 • zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • porad i konsultacji.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny
  i dzieci.
 1. W przypadku gdy w wyniku udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10
 3. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu
  oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 1. Działania, o których mowa w ust. 14, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 2. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
  oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 3. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony
  dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
 1. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin,
  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola informuje pisemnie rodziców dziecka.
 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
  w celu podnoszenia efektywności uczenia się,
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
  oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola.
 1. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zawieszenia zajęć
  z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia wychowanków  
  i pracowników, organizację pracy przedszkola, w tym udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie.
 1. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka
  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
  do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola
  oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:
  • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
 2. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola
 4. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci
 5. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka
  • współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 6. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 7. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.

 1. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka
i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 4

 1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci. 

 § 5

Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 rzmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 2020 r. poz.983)

 § 6

 

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
 1. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłej. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
 1. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 1. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 1. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 1. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 1. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
  • informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
  • okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
  • współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
 1. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
 • W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 7

 1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
 1. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej
  w sali.
 2. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.
 1. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 2. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 1. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
 1. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
 1. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
 1. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 9.00
  lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
 1. Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
 1. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

ROZDZIAŁ 3
ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH KOMPETENCJE


 • § 8
 1. Organami przedszkola są:
 • dyrektor,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców.
 1. Przedszkolem kieruje dyrektor powoływany przez organ prowadzący, reprezentowany
  przez Przełożoną Prowincjalną, przy uwzględnieniu warunków wymaganych odrębnymi przepisami.
 2. Dyrektor przedszkola:
 • organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym
  przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone
  do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
 • jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
 • stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki,
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 1. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
 • przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
 • zatwierdzanie planów pracy placówki,
 • podejmowanie uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w jednostce,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
 • ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki,
 • propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 • programy wychowania przedszkolnego,
 • pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy.
 1. W przedszkolu może funkcjonować Rada Rodziców. Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny
  ze statutem placówki.
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego
  i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 1. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 1. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, stronę internetową, korespondencję.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu ustalany jest przez dyrektora.
 1. Rozkład dnia danego oddziału dostosowany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego.
 1. Szczegółowy program dnia dla danego oddziału ustala nauczyciel.
 •  § 10

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu
  o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 1. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 1. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie.
 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 1. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 1. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.
 1. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.
 1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
 1. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane
  oczekiwaniem na poznanie liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci
  do wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 1. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia,
  czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 1. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego
  oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 

 •  § 11
 1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola.
 1. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. Arkusz organizacji przedszkola określa
  w szczególności:
 • liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,
 • czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innychzajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności
  przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.
 •  § 12
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.
 •  § 13
 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
 • sale zajęć oraz toalety dla poszczególnych oddziałów,
 • gabinet pedagoga i logopedy
 • aulę,
 • szatnie,
 • jadalnię,
 • kuchnię,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.
 • ogród przedszkolny
 1. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi

sprzętami dostosowanymi do ich wieku i potrzeb.

 1. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań
  i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 1. Pomoc materialna, udzielana dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji, może mieć następujące formy:

1)  rzeczową,

2)  zwalnianie lub obniżanie opłat,

3)  pomoc w załatwieniu wsparcia ze strony administracji samorządowej,

4)  pomoc charytatywna,

5)  pomoc zorganizowana w ramach wspólnoty przedszkola.

ROZDZIAŁ 5
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI
ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 14

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.
 •  § 15
 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest,
  by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 •  § 16
 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:
  • organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
  • ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),
  • wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
  • uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
  • dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
  • nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
  • nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
  • współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
  • informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale.
 • Wszyscy nauczyciele i pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w dokumencie: „Zasady i normy ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą. Kodeks Bezpieczeństwa”, obowiązującego w placówkach prowadzonych przez Zgromadzanie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
 • Wszyscy nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
 1. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:
  • realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
  • plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
  • plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
  • część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.
 1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
  • prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
  • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  • stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń,
 1. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każde dziecko i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 1. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
  ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
  • uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
  • przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku, organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami
   w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze, przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji
   o rodzinie;
  • uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
  • prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
  • informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
  • systematycznego eksponowania prac dzieci.
 1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 1. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 1. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
 1. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie schodzenia się dzieci
  do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym
  do ich odbioru z przedszkola.
 1. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym tą ustawą (art. 91b ust.2 pkt 3
  w związku z art. 1 ust.2 pkt 2 lit. a KN, tj. 6, art.9-9i, art.22 ust.3 i 4, art.26, art.49 ust.1 pkt 2 i 3, art.51, art.70a ust.3, 4 i 6, art.75-86, art.88 i art.90;).
 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 1. Nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy zgodnie z charakterem i zadaniami statutowymi przedszkola katolickiego.
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutem.
 •  § 17
 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 1. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
 • zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
 • wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,
 1. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.ROZDZIAŁ 6

DZIECI I ICH RODZICE

§ 18

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć

do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 1. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.
 1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 •  § 19
 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,
 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
  (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe):
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,
 • oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata).
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, są składane w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – zgodnie z art. 76a
  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
  z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w formie kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 1. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 4, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.
 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Częstochowa.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria wskazane w ust. 10 mają taką samą wartość.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli
  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.


 • § 20
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 •  § 21
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona

i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 1. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia.
 1. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 • § 22
 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
 • przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
 • organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
 • właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
 • uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie
  z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
 • zaspokajanie potrzeb własnych,
 • doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 • przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
 • współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
 • zabawę i wybór towarzysza zabawy,
 • ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 • wyrażanie własnych sądów i opinii,
 • poszanowanie godności osobistej,
 • tolerancję,
 • akceptację,
 • zrozumienie indywidualnych potrzeb,
 • poszanowanie własności,
 • indywidualne tempo rozwoju.
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie
  i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
 • przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
 • próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,
 • samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
 • wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
 • przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
 • szanować wytwory innych dzieci,
 • godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

 

 •  § 23

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. respektowanie niniejszego statutu,
 1. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
 1. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną
  przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 1. terminowe uiszczanie odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu,
 1. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 1. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 1. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 1. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 1. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
 •  § 24
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 1. Rodzice mają prawo do:
  • zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
  • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
   i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

 1. W przedszkolu organizowane są spotkania z rodzicami (indywidualne lub grupowe) –

w celu informacji, pedagogizacji, formacji religijnej oraz w innych sprawach związanych
z wychowaniem dzieci.

 1. Formy współpracy z rodzicami obejmują:
 • spotkania indywidualne i grupowe,
 • spotkania adaptacyjne,
 • kącik informacyjny dla rodziców,
 • spotkania ze specjalistami (pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda),
 • spotkania formacyjne, w tym formację religijną i wspólną liturgię,
 • współudział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych,
 • udział w warsztatach „Skutecznej komunikacji z dzieckiem”,
 • udział w zajęciach otwartych,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • wydawanie biuletynu „Co słychać w stumilowym lesie czyli przedszkolne nowinki
  dla całej rodzinki”.

 

 •  § 25

 

 1. Środki na działalność przedszkola pochodzą z dotacji otrzymywanej z budżetu miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Dotacja przekazywana jest na konto przedszkola i podlega rozliczeniu.
 1. Na działalność przedszkola mogą być przekazywane inne dotacje, dary oraz dowolne datki rodziców.
 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy
  programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 1. Poza czasem realizacji podstawy programowej pobierana jest opłata w wysokości 1 zł
  za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 1. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie dzieci. Dzieci otrzymują w przedszkolu
  3 posiłki.
 1. Wysokość opłat za wyżywienie w przedszkolu ustalana jest przez dyrektora przedszkola
  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 1. W przypadku usprawiedliwionej przez rodziców nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
 1. Opłaty za wyżywienie pobierane są z góry, w dniach ustalonych na początku miesiąca.
 2. Za zgodą i odpłatnością rodziców dzieci w przedszkolu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 •  § 26

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka
  z listy w następujących przypadkach:
 • nieusprawiedliwionej miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • z powodu sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych
  do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych, ze względu na dobro samego dziecka lub dla dobra i bezpieczeństwa innych dzieci,
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 • § 27

 

 1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
 • zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych Prawem Oświatowym,
 • umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
 • zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
 1. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 1. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.
 •  § 28

 

 1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.
 1. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.

  

ROZDZIAŁ 7

NAUCZANIE ZDALNE

§ 29

 1. Na początku każdego roku szkolnego rozsyłana jest wśród rodziców wychowanków przedszkola ankieta z pytaniami dotyczącymi dostępu do komputerów oraz ich wyposażenia. Wzór ankiety opracowuje dyrektor.
 2. Celem badania ankietowego, o którym mowa w ust. 1, jest uzyskanie informacji na temat posiadanego przez rodziców wychowanków przedszkola sprzętu informatycznego
  oraz systemów operacyjnych, co pozwala na dostosowanie używanych w czasie zdalnego nauczania programów.
 3. W przypadku braku dostępu do sprzętu komputerowego dyrektor ustala indywidualnie
  z rodzicami wychowanka zasady jego uczestnictwa w nauce zdalnej.
 4. W zależności od uzyskanych wyników badania ankietowego, o którym mowa w ust. 1,
  w zakresie dostępności do sprzętu komputerowego i internetu, dyrektor wybiera jedną
  z metod prowadzenia zajęć zdalnych:
  • synchroniczną – nauczyciel i wychowankowie pracują w jednym czasie
   z wykorzystaniem platformy do prowadzenia zajęć online platformy Microsoft Teams,
  • asynchroniczną – nauczyciel i wychowankowie pracują w różnym czasie
   z wykorzystaniem prezentacji, linków do materiałów edukacyjnych, filmów dostępnych na wybranej platformie edukacyjnej,
  • łączoną – pracę równoległą łączy się z pracą rozłożoną w czasie,
  • konsultacje – nauczyciel jest dostępny online dla wychowanków i rodziców.
 5. Każdy rodzic otrzymuje dane logowania do platformy, o której mowa w ust. 4.
  W celu zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach hasło dostępu do platformy powinno zostać przez rodziców wychowanka niezwłocznie zmienione.
 6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane za pomocą:
  • platformy Microsoft Teams
  • aplikacji LiveKid
  • poczty elektronicznej
  • mediów społecznościowych oraz komunikatorów
  • informacji i materiałów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych MEiN-u
   i kuratorium oświaty,
  • materiałów zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola
  • programów telewizji publicznej i audycji radiowych
 7. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć, w tym
  za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu,
  jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy
  przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym).
 8. Zadaniem wychowawcy jest systematyczne, raz w tygodniu, zamieszczanie rozkładu zajęć dla oddziału.
 9. Nauczyciele przekazują wychowankom z wykorzystaniem środków komunikacji
  na odległość, o których mowa w ust. 4, informację o zadaniach z terminem ich wykonania /przesłania, nie krótszym niż 7 dni i ustalonym w taki sposób, aby wychowankowie mieli możliwość wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej.
 •  § 30
 1. Przedszkole zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego
  w siedzibie przedszkola z wykorzystaniem przedszkolnego sprzętu komputerowego.
 2. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora
  w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 3. Celem obserwacji, o której mowa w ust. 1, jest weryfikowanie materiałów udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania celu zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, liczby zadawanych prac domowych. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym.
 •  § 31
 1. Dyrektor przedszkola koordynuje pracę nauczycieli oraz współpracę nauczycieli
  z rodzicami.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do odczytywania informacji wysyłanych przez dyrektora przedszkola w postaci wiadomości SMS, wiadomości e-mail, z użyciem komunikatorów internetowych.
 3. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy.
 4. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
 5. Wychowawca oddziału podaje zakres treści nauczania przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
 6. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólną zabawę na podwórku.
 7. Zajęcia online oraz godziny konsultacji z rodzicami (ewentualnie z dziećmi dla poszczególnych oddziałów) odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym tygodniowemu pensum poszczególnych nauczycieli.
 8. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. Nauczyciele wychowawcy potwierdzają obecność wychowanków na zajęciach.
 9. Na czas pracy zdalnej zebrania Rady Pedagogicznej mogą być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

  

ROZDZIAŁ 8
CEREMONIAŁ PRZEDSZKOLA

§ 32

 

 1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się dzieci, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach przedszkolnych.
 2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej
  do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości.
 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel,
  który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
 5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie.
 6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.
 7. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

ROZDZIAŁ 9
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 1. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny
  z Nazaretu, Prowincji Krakowskiej. Nie stanowi działalności zleconej przez JST, jest działalnością oświatowo – wychowawczą prowadzoną na podstawie Prawa Oświatowego.
 1. Dokonywanie zmian oraz uzupełnień w statucie należy do Rady Pedagogicznej,

po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.