preloader

Klauzula informacyjna

  • Home
  • Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna

Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

1. Administratorem, podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 19
w Częstochowie, tel. 34 374 06 28, adres e-mail: czestochowa@przedszkolenazaretanki.pl reprezentowanym przez Dyrektora placówki s. Gabrielę Spyrę.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnić Joanna Smagacz, kontakt: rodo.csfn@gmail.com.
3. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą
i opiekuńczą,
 promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania działalności statutowej Administratora.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek realizacji procesu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

7. Mają Państwo prawo do dostępu w sekretariacie Administratora do Audytu danych osobowych,
w którym zawarte są następujące informacje:
 podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych;
 kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 zbiory danych osobowych;
 formy przetwarzania:
 odbiorcy danych osobowych;
 okres przechowywania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, natomiast po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
10. Dane osobowe zawarte w dokumentacji Administratora będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz innymi aktami normatywnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.