preloader

Standardy ochrony małoletnich

 • Home
 • Standardy ochrony małoletnich
Standardy Ochrony Małoletnich

W Przedszkolu Publicznym Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

ROZDZIAŁ 1  PODSTAWOWE TERMINY 

ROZDZIAŁ 2  ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY UCZNIEM A PERSONELEM SZKOŁY 

ROZDZIAŁ 3  ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA UCZNIÓW 

ROZDZIAŁ 4   ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO 
ROZDZIAŁ 5 ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO
ROZDZIAŁ 6   ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET PROCEDURY OCHRONY UCZNIÓW PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI I ZAGROŻENIAMI W SIECI INTERNET ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE  

ROZDZIAŁ 7  ZASADY USTALENIA PLANU WSPARCIA UCZNIA PO UJAWNIENIU KRZYWDY 
ROZDZIAŁ 8 PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZAKŁADANIE „NIEBIESKIEJ KARTY”  

ROZDZIAŁ 9  ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE PERSONELU SZKOŁY DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH 

ROZDZIAŁ 10 ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICOM I UCZNIOM STANDARDÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA 

ROZDZIAŁ 11 ZAPISY KOŃCOWE 

Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Publicznym Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

1) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny opiekuńczy
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);

 2) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 1

PODSTAWOWE TERMINY

 • 1

Ilekroć w niniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Dyrektorze Przedszkola, Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

2) przedszkolu, jednostce – należy przez to rozumieć Przedszkola Sióstr Nazaretanek
im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

3) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie na podstawie umowy o pracę
lub umowy zlecenia.

4) partnerze współpracującym z Przedszkolem – należy przez to rozumieć osoby wykonujące zadania zlecone na terenie Przedszkola na mocy odrębnych przepisów
(np. pielęgniarka, i inne osoby);

5) małoletnim – należy przez to rozumieć zgodnie z kodeksem cywilnym osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia;

6) opiekunie małoletniego – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji

i stanowienia o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciela ustawowego;

7) przedstawicielu ustawowym – należy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osobę reprezentującą dziecko, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją);

8) zgodzie opiekuna małoletniego – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego

z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami

małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd

rodzinny;

9) krzywdzeniu małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu

karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika przedszkola lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie;

10) danych osobowych ucznia – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

11) osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora Przedszkola pracownika sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów;

12) osobie odpowiedzialnej za Internet – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora Przedszkola pracownika, sprawującego nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie Przedszkola oraz nad bezpieczeństwem małoletnich w Internecie.


ROZDZIAŁ 2

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY DZIECKIEM
A PERSONELEM SZKOŁY

(art. 22c pkt.1.1 oraz art. 22c pkt.2.1)

 • 1
 1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu szkoły do stosowania standardów ochrony małoletnich jest dyrektor przedszkola.
 2. Dyrektor przedszkola zapoznaje pracowników ze Standardami Ochrony Małoletnich
  oraz odbiera od każdego zatrudnionego pracownika oświadczenie o zapoznaniu się
  ze Standardami Ochrony Małoletnich, obowiązującymi w przedszkolu.

Wzór oświadczenia pracownika został określony w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

 1. Pracownicy nowo zatrudnieni w przedszkolu są zapoznawani ze standardami w pierwszym tygodniu pracy i w tym czasie jest od nich odbierane oświadczenie, o którym mowa w ust. 2
 2. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:

1) Dyrektor Przedszkola, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem dzieci lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym
lub Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie
w Rejestr;

2) Dyrektor od kandydata pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

3) Jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną
do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania

informacji dla wyżej wymienionych celów;

4) Dyrektor pobiera od kandydata oświadczenie o państwie/państwach (innych niż

Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwał w ostatnich 20 latach pod rygorem

odpowiedzialności karnej;

5) Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz
z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich,
lub z opieką nad nimi;

6) pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się

oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 1. Wzór oświadczenia o niekaralności stanowi załącznik 2 do niniejszych Standardów.
 • 2
 1. Zasady bezpiecznych relacji personelu Przedszkola z dziećmi:

1) podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel Przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego interesie. Personel traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie;

2) zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników,

stażystów i wolontariuszy;

3) znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.

 1. Pracownik Przedszkola zobowiązany jest do utrzymywania prawidłowej/profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci.
 2. Pracownik Przedszkola w kontakcie z dziećmi:

1) odnosi się do ucznia z szacunkiem;

2) wysłuchuje dzieci i stara się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i ich wieku;

3) nie zawstydza dzieci, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;

4) nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie lub zwrócenie uwagi grupy);

5) nie ujawnia drażliwych informacji o dziecku osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy

to również ujawniania jego wizerunku.

 1. Decyzje dotyczące dziecka powinny brać pod uwagę bezpieczeństwo pozostałych dzieci.
 2. Dziecko ma prawo do prywatności, odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być

uzasadnione.

 1. Pracownik Przedszkola zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, pochodzenia rasowego lub etnicznego dzieci.
 2. Pracownik Przedszkola nie może utrwalać wizerunków dzieci w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun dziecka nie wyraził na to zgody.
 • 3
 1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom, że w sytuacji, kiedy poczują się

niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.

 1. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do przedstawienia dzieciom Standardów Ochrony

Małoletnich, które obowiązują w Przedszkolu i zapewnienia ich, iż otrzymają odpowiednią pomoc.

 1. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania dyrekcji.
 • 4
 1. Każde, przemocowe zachowanie wobec dziecka jest niedozwolone.
 2. Nie można dziecka popychać, bić, szturchać, upokarzać itp.
 3. Pracownikowi nie wolno dotykać dziecka w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo

zinterpretowany.

 1. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się

z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.

 1. Pracownik, który ma świadomość, iż dziecko doznało jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego, psychicznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z dzieckiem, wykazując zrozumienie i wyczucie.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika
  z dzieckiem, do sytuacji takich zaliczyć można:

1) pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, jeśli typ

niepełnosprawności tego wymaga, a dziecko/ jego opiekun wyrazi zgodę;

2) pomoc dziecku niepełnosprawnemu w spożywaniu posiłków;

3) pomoc dziecku niepełnosprawnemu w poruszaniu się po przedszkolu.

4) przytulenie dziecka, które o to prosi lub aby je pocieszyć.

 

 • 5
 1. Kontakt poza godzinami pracy z dziećmi jest co do zasady zabroniony.
 2. Spotkania z dzieckiem lub też jego opiekunem powinny odbywać się na terenie Przedszkola.
 3. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z opiekunem lub też nauczycielem poza godzinami pracy Przedszkola, dozwolone są środki:

1) służbowy telefon;

2) służbowy e-mail;

3) dziennik elektroniczny.

 1. Jeśli pracownik musi spotkać się z dzieckiem poza godzinami pracy Przedszkola (lub jego opiekunem), wymagane jest poinformowanie o tym fakcie dyrekcję, a opiekun musi wyrazić na taki kontakt zgodę.
 2. W przypadku, gdy pracownika łączą z dzieckiem lub jego opiekunem relacje rodzinne
  lub towarzyskie, zobowiązany on jest do zachowania pełnej poufności, w szczególności
  do utrzymania w tajemnicy spraw dotyczących innych dzieci, opiekunów i pracowników.


ROZDZIAŁ 3

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE
NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECKA

 

 • 1
 1. Pracownicy Przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia małoletnich.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Przedszkola podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informację na temat dostępnej oferty wsparcia
  i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Pracownicy Przedszkola monitorują sytuację i dobrostan ucznia.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI
W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO
(art. 22c pkt.1.2, art. 22c pkt.1.7. art. 22c pkt.1.8)

 

 • 1

   

W przypadku podjęcia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi Przedszkola.

 

 • 2

 

 1. Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów małoletniego, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu krzywdzenia.
 2. Osoba zgłaszająca podejrzenia powinna sporządzić opis zaistniałej sytuacji na podstawie rozmów z nim, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy małoletniemu.
 3. Plan pomocy powinien zawierać wskazania dotyczące:
 4. a) podjęcia przez przedszkole działań w celu zapewnienia małoletniemu bezpieczeństwa,
  w tym zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
 5. b) wsparcia jakie Przedszkole zapewni małoletniemu;
 6. c) skierowania małoletniego do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli

istnieje taka potrzeba.

 • 3

 

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystania seksualnego
  oraz znęcania się fizycznego i psychicznego) dyrektor Przedszkola powołuje Zespół Interwencyjny, w skład którego wchodzą pedagog, psycholog, wychowawca, dyrektor
  lub wicedyrektor oraz inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako Zespół Interwencyjny).
 2. Zespół Interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone
  na podstawie opisu sporządzonego przez osobę zgłaszającą oraz innych, uzyskanych przez

członków zespołu informacji.

 1. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie Zespołu jest obligatoryjne. Zespół Interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

 • 4
 1. Plan pomocy małoletniemu jest przedstawiany przez Dyrektora Przedszkola opiekunom

z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 1. Dyrektor Przedszkola informuje opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia

krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny,

ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura

„Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej

z nim interwencji).

 1. Po poinformowaniu opiekunów przez Dyrektora Przedszkola – zgodnie z punktem

poprzedzającym – dyrektor placówki składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa

do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału

rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta

– A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

 1. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie

poprzedzającym.

 1. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie

to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów małoletniego

na piśmie.

 

 • 5
 1. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia dziecka należy uzupełnić Kartę Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Kartę załącza się do teczki małoletniego znajdującej się w gabinecie Dyrektora Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ 5

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

 

 • 1

Pracownicy Przedszkola uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku ucznia.

 • 2
 1. Pracownikowi Przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (tj. filmowanie, fotografowanie) na terenie Przedszkola bez pisemnej zgody opiekuna małoletniego.
 2. W celu uzyskania zgody opiekuna małoletniego na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik Przedszkola może skontaktować się z opiekunem małoletniego i ustalić procedurę uzyskania zgody.
 3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna

małoletniego bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

 1. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie,

krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku małoletniego
nie jest wymagana.

 • 3
 1. Upublicznienie przez pracownika Przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego
  w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku małoletniego należy poinformować opiekuna dziecka o tym

gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany  (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl) w celach promocyjnych.

 

ROZDZIAŁ 6

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM
DO SIECI INTERNET. PROCEDURY OCHRONY DZIECI PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI I ZAGROŻENIAMI W SIECI
ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE

(art. 22c pkt.2.2 oraz art.22c pkt 2.3)

 

 • 1
 1. Przedszkole nie zapewnia dzieciom samodzielnego dostępu do internetu.
 2. Dzieci przebywające w przedszkolu nie korzystają z urządzeń telekomunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 7

ZASADY USTALENIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU KRZYWDY

(art. 22c pkt.2.4)

 

 • 1
 1. Pomimo zastosowania procedury interwencji, dyrektor Przedszkola tworzy grupę wsparcia dla pokrzywdzonego dziecka.
 2. W skład grupy każdorazowo wchodzi wychowawca oddziału, psycholog, pedagog

przedszkolny.

 1. Grupa wsparcia spotyka się celem ustalenia jaka pomoc dziecku będzie niezbędna od razu

oraz w dalszej perspektywie czasu.

 1. Grupa wsparcia tworzy IPD (Indywidualny Plan Działania), który stanowi dokument zapisany i przechowywany w aktach dziecka.
 2. IPD zwiera przede wszystkim informację o podjętych działaniach, plan spotkań ze

specjalistami/opiekunami/wychowawcami oraz przypuszczalny czas trwania wsparcia.

 1. Wnioski ze spotkań z pedagogiem i psychologiem stanowią dane wrażliwe dzieci i nie są dołączane do IPD, wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.

ROZDZIAŁ 8

PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZAKŁADANIE „NIEBIESKIEJ KARTY”

(art. 22c pkt.1.3)

 

 • 1
 1. Głównym celem „Niebieskiej Karty” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez Przedszkole, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.
 2. Jeśli do jakiegokolwiek pracownika w Przedszkolu przyjdzie dziecko i zgłosi, iż wobec niego stosowana jest przemoc, pracownik ten powinien wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”. Każde powzięcie informacji o zaistnieniu przemocy nakazuje rozpocząć działania.
 3. Procedura „Niebieskiej Karty” stosowana jest każdorazowo w sytuacjach podejmowania

interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka opisanych w rozdziale 4.

 1. Procedura „Niebieskiej Karty” stanowi oddzielny dokument

 

ROZDZIAŁ 9

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH
ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA PRZYGOTOWANIE PERSONELU PRZEDSZKOLA

DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

(art. 22c pkt.6 )

 

 • 1

   

 1. Procedura aktualizowania Standardu odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 2. Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich.
 3. Osoba wyznaczona przez Dyrektora Przedszkola monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń i proponowanych zmian.
 4. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardu może powołać zespół koordynujący, jeśli uzna, że taki zespół przyczyni się do lepszej realizacji Standardów bądź pozwoli na szybsze

reagowanie w sytuacji, gdy Standardy Ochrony Małoletnich będą wymagały aktualizacji.

 1. W razie konieczności opracowuje zmiany w obowiązującym Standardzie i daje je do

zatwierdzenia dyrektorowi Przedszkola.

 1. Dyrektor wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Przedszkola nowe brzmienie dokumentu: Standardy Ochrony Małoletnich.

ROZDZIAŁ 10

ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICOM I DZIECIOM STANDARDÓW
 DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA

(art. 22c pkt.1.6)

 

 • 1

   

 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem Przedszkola ogólnodostępnym dla personelu Przedszkola, oraz ich opiekunów.
 2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej Przedszkola, a także dostępny jest

w gabinecie Dyrektora Przedszkola.

 1. Dokument omawiany jest na pierwszym zebraniu z opiekunami w danym roku szkolnym

(chyba, że ulegnie zmianie, wówczas omawiany jest również na pierwszym z zebrań

odbywającym się po wprowadzeniu zmian).

 1. Nauczyciel daje opiekunowi do podpisania oświadczenie, że zapoznał się ze Standardami.

Opiekun w oświadczeniu może zaproponować swoje sugestie. Jeśli takie się pojawią,

nauczyciel przekazuje je osobie odpowiedzialnej za realizację Standardu. Oświadczenie

stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Standardów.

 1. Nauczyciele, wychowawcy mają obowiązek zapoznania dzieci ze Standardami oraz omówienia ich w taki sposób, aby dzieci mogły go zrozumieć niezależnie od wieku
  i sprawności intelektualnej.


ROZDZIAŁ 11

ZAPISY KOŃCOWE

 

 • 1
 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników Przedszkola, uczniów i ich opiekunów, w szczególności poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną oraz poprzez

zamieszczenie na stronie internetowej, jak również poinformowanie rodziców

dzieci za pośrednictwem dziennika elektronicznego.