preloader

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NAZARETANEK IM. BŁ. FRANCISZKI SIEDLISKIEJ

 • Współdziałamy z rodziną, aby umożliwić dziecku pełny i harmonijny rozwój w myśl zasad personalizmu  i pedagogiki chrześcijańskiej.

 • Towarzyszymy dziecku w drodze życia i wspomagamy go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości, w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie.

 • Przygotowujemy dziecko na spotkanie z Bogiem, Dawcą wszelkiego dobra, odkrywając razem z nim piękno człowieka i świata.

 • Przyjmując dziecko do przedszkola przyjmujemy całą Jego Rodzinę. Ukazujemy rodzinom, jako wzór wzajemnej miłości i zawierzenia Bogu, Najświętszą Rodzinę z Nazaretu.

Działania podejmowane w naszej placówce umożliwiają realizację potrzeb wszystkich członków wspólnoty przedszkolnej poprzez:

WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ PROCESU WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEGO

 przedszkole posiada:

 • Opracowany Program autorski „Przedszkolak w świecie piękna”
 • Program adaptacyjny
 • Program wychowawczy przedszkola.
 Działania edukacyjne prowadzone są w czterech oddziałach przedszkolnych obejmujących grupę dzieci 3, 4, 5, 6 – letnich.
service
service

Wypracowany program współpracy z środowiskiem

Współpraca z rodzicami ma na celu integrację systemu wychowania w rodzinie i w przedszkolu, pogłębia pozytywne relacje między rodziną a przedszkolem, ukazuje rodzinom wzór życia rodzinnego poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią.

Przedszkole prowadzi:

 • FORMACJĘ RELIGIJNĄ RODZIN: comiesięczne Msze Św. rekolekcje i skupienia
  dla rodziców, pielgrzymki, biblioteka książek religijnych, słuchanie Słowa Bożego: „Kilka słów
  o Słowie”, wspólne przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego /Spotkania Opłatkowe, Jasełka, Spotkania przy Wielkanocnym stole/ 
 • WSPÓŁPRACĘ WYCHOWAWCZĄ Z RODZICAMI DZIECI: Wykłady dotyczące zagadnień pedagogicznych i psychologicznych, książki z Biblioteczki przedszkolnej,

 • WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI NA RZECZ PRZEDSZKOLA: udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, w czynnościach porządkowych, pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja rozwijaniu cech kreatywnych u dzieci. Jest okazją do nauki gościnności i dobroci. Stwarza również sposobność do pełnego rozwoju społeczno – emocjonalnego. 

Przedszkole prowadzi:

 • WSPÓŁPRACĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM: spotkania integracyjne z innymi placówkami oświatowymi / Przedszkola i Szkoły Katolickie, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna/, spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi, seniorami, udział w konkursach i imprezach kulturalnych: teatr, filharmonia, muzeum, kino, wycieczki bliższe i dalsze.
 • WSPÓLPRACĘ Z INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI.

Wykwalifikowana kadra przedszkolna

Nauczyciele posiadają:

 • Wymagane kwalifikacje zawodowe.
 • Świadomość koncepcji pracy przedszkola.
 • Umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym.
 • Poszukujący i otwarty styl pracy.
 • Potrzebę podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji w różnych formach  doskonalenia
 • Styl pracy o charakterze twórczym i nowatorskim.
 • Umiejętność współpracy.
 • Przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.
 • Umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać  
 • i rozwijać możliwości każdego dziecka, oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność

Baza przedszkolna dostosowana do realizacji zadań programowych

Przedszkole posiada:

 • Budynek z urządzeniami, sprzętem zapewniający poczucie bezpieczeństwa.
 • Pomieszczenia wyróżniające się funkcjonalnością, czystością i estetyką.
 • Powiększony i dostosowany do potrzeb dzieci ogród z placem zabaw wyposażonym
  w urządzenia terenowe.
 • Wyposażenie sal; sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację
  zadań statutowych.
 • Dużą ilość zieleni w pomieszczeniach i wokół niego.
 • Salę audiowizualną.
 • Magazyn pomocy dydaktycznych.
 • Urządzenia audiowizualne: telewizory, magnetofony, rzutniki, prezentery, monitor
  multimedialny, interaktywna podłoga

Dostosowanie programu i działań edukacyjnych do indywidualnego rozwoju dziecka

Przedszkole:

 • Realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę
  programową, oraz program uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków.
 • Prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka.
 • Diagnozuje dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych
 • Informuje na bieżąco o postępach dziecka.
 • Pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu
  wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres pracy wychowawczej z dzieckiem.
 • Udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zatrudnia pedagoga specjalnego,
  psychologa oraz logopedę.
 • Organizuje zajęcia dodatkowe: rytmikę, taniec z elementami aerobiku, gimnastykę korekcyjną,
  Klub Małego Piłkarza, Akademię Małego Naukowca, zajęcia szachowe, Robotykę.

Tworzenie dobrego klimatu i troskę o kulturę

Pracownicy przedszkola:

 • Tworzą pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska
  wychowawczo – dydaktycznego placówki.
 • Utrzymują przyjazne relacje z rodzinami dzieci.
 • Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.
 • Świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich.

Absolwent naszego przedszkola

 • Ufa Bogu i wie, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem.
 • Kocha swoją rodzinę i pragnie, aby była podobna do Najświętszej Rodziny
  z Nazaretu.
 • Pielęgnuje wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość.
 • Ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, zna i szanuje swoją ojczyznę,
  poznaje jej historię, kulturę i tradycje.
 • Dostrzega piękno w otaczającym świecie, tworzy je poprzez swoje zachowania
  i działania artystyczne.
 • Troszczy się o zdrowie i sprawność fizyczną.
 • Jest otwarty na pogłębianie wiedzy o Bogu, świecie, ludziach i sobie samym.
 • Wchodzi w relacje i współdziała z innymi.
 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole.